دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : اسما مشیرفر *

چکیده :
در طراحی گوشی‌های پزشکی دیجیتال چند نکته حائز اهمیت باید در نظر گرفته شود. اولین نکته اینکه طراحی این گوشی‌ها باید به گونه‌ای باشد که نویز محیط حداقل تأثیر را بر خروجی آنها داشته باشد. همچنین در اتاق عمل متخصصان بیهوشی نیز از گوشی‌های پزشکی استفاده می‌کنند. راه حل این مشکل قابل تنظیم کردن طول گوشی پزشکی است. و نیز در گوشی‌های آکوستیکی تنها پزشکی قادر به شنیدن صداهای گوشی است اما گاه پزشکان نیاز دارند که صدای گوشی از چند هدفون یا اسپیکر برای همه¬ی افراد حاضر در اتاق پخش شود. هدف کلی طراحی روشی‌های پزشکی دیجیتال اضافه کردن ویژگی‌های یاد شده به گوشی‌های آکوستیکی است. در طراحی نمونه¬ی اولیه ابتدا باید تقویت اصوات ظریف بدن در دستور کار قرار گیرد سپس حذف نویزهای محیط و جلوگیری از تقویت نویز و استفاده از فیلترهای مخصوص مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی :
استتوسکوپ دیجیتالی، اصوات ظریف بدن، نویزهای محیط، صداهای قلب


مشاهده مقاله
12