دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : مریم قدیری مدرس *

چکیده :
آتوماتای سلولی کوانتوم نقطه ای ، نانو فناوری جدید و یک مدلی از ریاضیات گسسته می باشد . با نام هایی مانند فضاهای سلولی ، ساختارهای همگن ، ساختارهای سلولی و ساختارهای مفروش سازی نیز شناخته شده است . در این تکنولوژی جریان الکتریکی جای خود را به انتشار اطلاعات ، از طریق سلول های کنار هم قرار گرفته داده است که این امر منجر به مزایایی از قبیل کاهش مصرف انرژی ،ابعاد کوچکتر و سرعت بالاتر گردیده است . تکنولوژی مذکور شرایط بهینه ای را در طراحی مدارهای منطقی ترکیبی و ترتیبی فراهم می کند . در این مقاله با استفاده از فناوری QCA ، چند گیت پایه و مدار مالتی پلکسر 2به 1 ، با دو نوع گیت NOT ، در دو روش مختلف طراحی شده است . طراحی وشبیه سازی با استفاده از نرم افزار QCADesignerصورت پذیرفته است.

کلمات کلیدی :
آتاتومای سلولی کوانتوم نقطه ای ، نانو الکترونیک ، QCA


مشاهده مقاله
25