دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : سمیه جعفر علی جاسبی * و میلاد باقریان خسروشاهی

چکیده :
امروزه باتوجه به نیاز های انسان ها دستگاه های الکترونیکی جواب گوی برآورده کردن این نیاز ها نیستند.از این رو باتوجه به محدودیت های موجود در فناوری CMOS نظیر ناحیه اتصال کوتاه کانال ، توان نشتی، عدم امکان پیاده سازی در ابعاد نانو پژوهشگران علم الکترونیک در تلاش برای یافتن فناوری های جایگزین به سمت فناوری های نانو متری رفته اند یکی از فناوری های پیشنهادی فناوری اتوماتای سلولی کوانتمی می باشد این فناوری شامل مزایایی چون توان محاسباتی سریعُ توان معرفی پاین و امکان ساخت در ابعاد نان متری میباشد. در این مقاله سعی شده است تا در ابتدا توابع پایه و اساسی به منظور طراحی مدارت مبتنی بر این فاوری معرفی و سپس تمرکز مقاله بر روی مرور انواع روشی های پیاده سازی حافظه و به ویژه حافظه RAM می باشد. تا به این ترتیب یه ارزیابی اجمالی از کارهای انجام شده پیشین حاصل شده تا علاقه مندان این فناوری بتوانند با مباحث و ادبیات این فناوری آشنا شده و این مقاله مروری بتواند تا چالش ها و مباحث کلیدی پیشرو برای پژوهشگران فعال در این عرصه را آشکار کرده و مسیر هموار برای علاقمندان این حوزه فراهم نماید.

کلمات کلیدی :
تابع اکثریت، حافظه، حافظه فقط خواندنی، اتوماتای سلولی کوانتمی


مشاهده مقاله
12