دوره 1، شماره 1، 1400، صفحات 21 - 25
نویسندگان : محمد صادق بندگی *

چکیده :
محاسبه برق اضطراری و بهترین یو پی اس برای هر صنعت و مصرف کننده ای جزو حساسترین و مهمترین مسائل در رشته برق می باشد . خیلی از اوقات این محاسبات اشتباه برآورد می شود و افراد را با چالش روبرو می نماید . یکی از مهمترین موارد محاسبات مصرف کننده ها ، مصرف کننده های راکتیو می باشند . مصرف کننده های بار سلفی یا خازنی به همراه دارند و توان ظاهری و توان حقیقی متفاوت می باشد . در این مقاله به صورت کامل ضمن توضیح انواع پارامتر های راکتیو ، نحوه محاسبات مربوط به هر کدام را نیز بیان داشتیم . با مطالعه کامل شما می توانید توان تمام مصرف کننده های راکتیو را محاسبه نمایید

کلمات کلیدی :
راکتیو ، یو پی اس ، برق اضطراری ، محاسبه توان ، اصلاح ضریب توان


مشاهده مقاله
79
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۸ اسفند ۱۴۰۰