دوره 1، شماره 1، 1400، صفحات 14 - 20
نویسندگان : امیرحسن طالبی *

چکیده :
تجزیه و تحلیل خواص پاشندگی فیبرهای کریستال فوتونی، در طراحی و توسعه‌ی سیستم‌های ارتباط نوری یکی از نکات کلیدی محسوب می‌شود. در این مقاله، به بررسی و تجزیه و تحلیل پاشندگی ساختارهای مختلف فیبرهای کریستال فوتونی توسط روش‌های شاخص موثر پرداخته شده است. همچنین روش‌های شاخص موثر عددی و شاخص موثر برداری نیز به صورت ریاضی معرفی شده است. در واقع، علل بررسی پاشندگی در فیبرهای کریستال فوتونی عبارتند از: جبران پاشندگی در طول موج‌های مختلف، مسطح نمودن تابع پاشندگی و پاشندگی رنگی منفی برای ساختارهای مختلف فیبرهای کریستال فوتونی. همچنین نقش تغییر قطر و فاصله¬ی حفره¬های هوا در جبران پاشندگی بررسی شده است.

کلمات کلیدی :
پاشندگی منفی، جبران پاشندگی، روش شاخص موثر، طول موج پاشندگی صفر، فیبر کریستال فوتونی.


مشاهده مقاله
352
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۸ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۸ اسفند ۱۴۰۰