دوره 1، شماره 1، 1400، صفحات 26 - 36
نویسندگان : ریحانه مسجودی شچانی *

چکیده :
واحد پردازش عصبی در جهان امروز، در بسیاری از تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. تلفن های هوشمند، کامپیوترها، ماشین های خودران و فناوری اطلاعات. با این حال در چند سال گذشته تغییرات و نوآوری های باورنکردنی در یادگیری ماشین ایجاد شده است. واحد پردازش عصبی سخت افزاری است که برای پردازش عصبی خاص مورد استفاده قرار می گیرد. به طور معمول واحد پردازش عصبی زمانی میتواند کارآمد عمل کند که یک مدل نرم افزاری با نام شبکه عصبی مصنوعی در دسترس باشد. یادگیری عمیق نیز زیر مجموعه ای از شبکه عصبی مصنوعی است که اساسا در دستکاری الگوریتمهای پیچیده استفاده میشود. این مقاله مروری بر رابطه و هماهنگی بین واحد پردازش عصبی، شبکه عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق ارائه میدهد، همچنین بر نحوه عملکرد یادگیری عمیق و همکاری آن با شبکه عصبی مصنوعی و واحد پردازش عصبی، کاربردهای مختلف آن و مزایا و معایب آن تمرکز دارد.

کلمات کلیدی :
واحد پردازش عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، یادگیری عمیق، الگوریتم، شبکه عصبی عمیق


مشاهده مقاله
119
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۷ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۹ اسفند ۱۴۰۰