هیات تحریریه

icon-mark-wordland1صاحب امتیاز و مدیر مسئول:

     دکتر محمد دوستی زاده

 

icon-mark-wordland1اعضای هیات تحریریه:

    دکتر محمد دوستی زاده

    دکتر رزیتا جمیلی اسکویی

    دکتر الهه مرادی

    دکتر مائده عابدینی بقا

    دکتر امیرحسین خسروی پور

    دکتر سمانه خطی

   دکتر عبدالوهاب احسانی راد 

    مهندس حشمت اله نوری زاده

    مهندس محمد زند

    دکتر  زهرا شهپر

    دکتر جعفر طاوسی

    دکتر فرزاد خواجه خلیلی

    دکتر علیرضا محمودی فرد

    دکتر سیده صفیه سیادت

    دکتر مصطفی عیدیانی

    دکتر مصطفی اخوان صفار

      دکتر کیانوش کیانفر

      دکتر اورانوس کاظمی

      دکتر سید حسن صادق زاده

     دکتر سید ایمان سیدی

 

icon-mark-wordland1سردبیر: دکتر رزیتا جمیلی اسکویی

 

icon-mark-wordland1 روابط عمومی نشریه : سیمین صفوی

 

icon-mark-wordland1دبیر تخصصی:دکتر الهه مرادی

 

icon-mark-wordland1 کارشناس نشریه:مرضیه ملکی