اهداف و دامنه مجله

اهداف و دامنه مجله (Aims and scope) فصلنامه دستاوردهای نوین در برق،کامپیوتر و فناوری :

 

 انتشار پژوهش های نوین و اصیل در حوزه های مرتبط با برق،انرژی ،کامپیوتر و فناوری

ارتقای سطح دانش صاحب نظران، اساتید، دانشجویان ،پژوهشگران و افراد علاقه مند به حوزه های برق،انرژی ،کامپیوتر و فناوری

ایجاد ارتباط بین پژوهشگران و صاحبان صنایع در حوزه های برق،انرژی ،کامپیوتر و فناوری

آسیب شناسی، تحلیل وضعیت صنایع گوناگون و ارایه پیشنهادهای علمی و اجرایی به آن ها

انواع مقالات علمی که در این نشریه بررسی و ارزیابی می گردند عبارتند از :

پژوهشی (Research Paper) ، مروری (Review Article)، مطالعه موردی (Case study)، روش شناسی (Methodologies)، کاربردی (Applied Article )، مفهومی (Conceptual paper).