ثبت نام در مجله
ورود به پنل کاربری
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره ۴ -شماره ۱۱ -شهریور ماه ۱۴۰۳:

(۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۳)

 
بانک ها و نمایه ها


civilica

56454

tpbin

magiran

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
بررسی پارامتر های خازنی ژیرسکوپ رزوناتور نیم کره (HRG)
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : سید مسعود میرحسینی* 1

1 کارشناسی ارشد مهندسی برق_الکترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده :
ﮊﻳﺮﻭﺳﻜﻮﭖ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﻲ ﺭﺯﻭﻧﺎﺗﻮﺭ ﻧﻴﻢ ﻛﺮﻩ ﺍﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮊﻳﺮﻭﺳﻜﻮﭖ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺧﺎﺯﻧﻲ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻟﺮﺯﻳﺪﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ مقاله ﻳﻚ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻛﻠﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ خازنی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﮊﻳﺮﻭﺳﻜﻮﭖ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﻲ ﻧﻴﻢ ﻛﺮﻩ ﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺣﺲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺭﺯﻭﻧﺎﻧﺲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
کلمات کلیدی :
: ﮊﻳﺮﻭﺳﻜﻮﭖ، ﺭﺯﻭﻧﺎﺗﻮ نیم کره، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺧﺎﺯﻧﻲ