ثبت نام در مجله
ورود به پنل کاربری
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره ۳ -شماره ۸ -پاییز ۱۴۰۲:

(۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲)

بانک ها و نمایه ها


civilica

56454

tpbin

magiran

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
تحلیل احساسات با استفاده از جانمایی‌های ParsBERT با طبقه‌بند LSTM
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : میلاد خرمیان* 1 ، محمدعلی جوادزاده 2

1 دانشگاه جامع امام حسین (َع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (َع)

چکیده :
امروزه، پلتفرمهای مختلف در زمینه های مختلف اقدام به خدماترسانی به گروهی از جامعه میکنن د. سرعت و دقت یکی از جوانب اصلی رقابت بین این پلتفرمهاست. در این مقاله، تجزیه و تحلیل احساسات در پایگاه داده »Sentiment Snappfood » با استفاده از جانمایی ParsBERT و طبقهبندهای LSTM انجام میشود. جانماییهای ParsBERT دادههای متنی را به نمایشهای عددی تبدیل م یکنند و LSTM، الگوهای متوالی و وابستگیها را در دادهها ثبت میکنند. فرآیند انجام شده، شامل پ یش پردازش متن، ایجاد جانماییهای ParsBERT و آموزش یک طبقه بند LSTM بر روی نمونههای برچسبگذاری شده از پایگاهداده میشود. در این نوشتار بررسی میشود که این مدل یاد م ی گیرد که در طول آموزش الگوهای موجود در جانماییها را با برچسب های احساسات )مثبت، منفی( مرتبط کند. تنظیم فراپارامتر و کاوش معماری می تواند مدل را بیشتر بهینه کند. معیارهای ارزیابی مانند دقت و امت یاز 1F برای ارزیابی عملکرد مدل استفاده می شود. در استفاده عمل ی، مدل تجزیه و تحلیل احساسات را می توان در برنامه هایی که بررسی های Snappfood را برای طبقه بندی احساسات و ا یجاد بینش برای تصمیم گیری تجاری تجزیه و تحلیل می کنند، ادغام کرد. به طور کلی، تجزی ه و تحلیل احساسات با استفاده از جانماییهای ParsBERT و طبقهبندیکنندههای LSTM، تجزیه و تحلیل احساسات دقیق را در پا یگاه داده »Sentiment Snappfood »امکانپذیر میکند و بینشهای مثبتی را برای پلتفرم Snappfood ارائه میدهد . این پژوهش نشان میدهد که روش پ یشنهاد شده در حوزه تحلیل احساسات برای دقت و معیار 1F به ترتیب و تقریبی نمرات ۰/۸۹۴ و ۰/۸۹2 را کسب نموده است.
کلمات کلیدی :
پردازش زبان طبیعی، تحلیل احساسات